ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣseminars-1

Εισαγωγή

Τύποι Υποσταθμών ΜΤ /ΥΤ– Ορισμοί 

• Αναγκαιότητα υποσταθμών
• Τυπολογία υποσταθμών
• Βασικές κατηγορίες υποσταθμών
Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ

Στοιχειά υποσταθμών
• Εξοπλισμός υποσταθμών(Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
• Υποσυστήματα υποσταθμών(σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
• Σύστημα αρχείων υποσταθμού-παραλαβή υποσταθμού

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης & λειτουργίας υποσταθμών

Λειτουργία υποσταθμών

Συντήρηση υποσταθμών
• Συντήρηση βασικού εξοπλισμού(μετασχηματιστές τάσης, έντασης, ισχύος ηλεκτρονόμοι κτλ)
• Συντήρηση υποσυστημάτων υποσταθμού
• Σύστημα εγγράφων συντήρησης υποσταθμού,
• Τυπικά προβλήματα συντήρησης και μέθοδοι επίλυσης,
• Συμπλήρωση ζήτησης συντήρησης υποσταθμών
• Αξιολόγηση προσφορών συντήρησης
• Σύνταξη σύμβασης συντήρησης υποσταθμού

Ασφάλεια λειτουργίας υποσταθμών
• Ηλεκτρικά ατυχήματα
• Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
• Διακοπή και απομόνωση
• Λήψη μέτρων
• κανόνες επέμβασης
• Κανόνες εργασίας στην Μ.Τ. & Υ/Τ
• Μέσα ατομικής προστασίας : Είδη – χρήση – έλεγχος αυτών