ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΤ.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager,  τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών &  Αιολικών πάρκων, Ξενοδοχείων, Ειδικών εγκαταστάσεων.

   

Σκοπός:

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΧΤ, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης για μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή -Ορισμοί

Τύποι  Εγκαταστάσεων ΧΤ

 • Τύποι εγκαταστάσεων ΧΤ
 • Τμήματα εγκαταστάσεων ΧΤ
 • Διάρκεια & τύποι ζωής εγκαταστάσεων ΧΤ
 • Διάκριση και τυπολογία των ΕΗΕ
 • Νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τις ΕΗΕ

Στοιχειά   Εγκατάστασης    ΧΤ

 • Εξοπλισμός Ηλεκτρικής εγκατάστασης ΧΤ
 • Τυπολογία ορισμοί εξοπλισμού
 • Χρήση εξοπλισμού
 • Επιλογή εξοπλισμού.
 • Τυπολογία Πινάκων ΧΤ- μέθοδοι επιλογής ,
 • Τυπολογία Μικροαυτομάτων –ΜCB-MCCB

Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων  

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Τυπολογία Ηλεκτρικών Συστημάτων 
 • Βραχυκυκλώματα
 • Είδη παροχών Χ.Τ. από ΔΕΔΔΗΕ
 • Τύποι Συστημάτων γείωσης και διαφορές που επιφέρουν στην επιλογή εξοπλισμού.
 • Διαστασιολόγηση καλωδίων & επιλογή MCB-MCCB

Έλεγχοι ηλεκτρικών συστημάτων

 • Τύποι ελέγχων
 • Δόκιμες και μετρήσεις εγκαταστάσεων ΧΤ
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας συστήματος προστασίας
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων ΧΤ.

Συντήρηση

 • Ορισμοί συντήρησης,
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης,
 • Μέθοδος επιλογής τύπου συντήρησης,
 • Σχηματισμών προγραμμάτων συντήρησης,
 • Συστήματα συντήρησης,

Συντήρηση  συστήματος έλεγχου -DCS

 • Ορισμοί
 • Ανάλυση υποσυστημάτων,
 • Συντήρηση υποσυστημάτων
 • Στάθμες ασφαλείας ανταλλακτικών
 • Συντήρηση συστήματος έλεγχου προστασίας & αυτοματισμού