ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΣ

0101-CS 02

Η Singularis παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό να απόκτηση ο πελάτης μας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Singularis παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες :

1. Energy Μanagement.
Η Singularis παρέχει υπηρεσίες Energy management σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, μελέτη εφαρμογής του παραπάνω συστήματος όσο και την εφαρμογή του σε μια επιχείρηση και την ενσωμάτωσή του σε ήδη εφαρμοζόμενα συστήματα ποιότητας.

2. Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.
Η Singularis παρέχει όλη την σειρά τεχνοοικονομικών μελετών διαδικασία δανειοδοτήσεων και την τεχνοοικονομική ανάλυση για την ανάπτυξη development έργων ΑΠΕ.

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας & ασφάλειας.
Η Singularis παρέχει υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής, εφαρμογής και διαχείρισης των «θεμελιωδών» Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας) με την ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο και «λειτουργικό» Σύστημα. Σύμφωνα με τα Guideline PASS 99:2012 αλλά και τής «νέας» δομής των νέων εκδόσεων Προτύπων ISO.

4. Πιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων –CE.
Η Singularis καταρτίζει το σχετικό φάκελο προκειμένου την πιστοποίηση ενός βιομήχανiκου προϊόντος με το σήμα CE.