+ 306947095879

Διοίκηση Έργου: από το σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση (Project Management Fundamentals)

Διοίκηση Έργου: από το σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση (Project Management Fundamentals)

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι ασχολούνται σε έργα. Κυρίως Μηχανικοί, οικονομικοί, λογιστές, διαχειριστές έργων, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες κτλ.

Σκοπός

Το σεμινάριο αναλύει την βασική μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, τις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία εκείνα που βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου να το διαχειριστούν με επιτυχία.
Το σεμινάριο εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ γραφειοκρατίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, εργαλείων, για να γίνει ομαλή ενσωμάτωση της διαχείρισης έργου στις καθημερινές πρακτικές της επιχείρησης.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα παρουσιάζει:

• Τις βασικές αρχές διαχείρισης έργου
• Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα
• Την κοστολόγηση
• Τη διοίκηση ομάδων εργασίας
• Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών
• τον ρόλο του project manager στην επιχείρηση, τη σχέση του με την διοίκηση και τους πελάτες
• Θέματα διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα όπως: ηγεσία, διαπραγματεύσεις, και επίλυση διαφορών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικά στοιχεία έργων

• Τι είναι έργο ?
• Παράμετροι έργων
• Ο κύκλος ζωής
• Τύποι έργων
• Συχνά προβλήματα
• Διοίκηση / Διαχείριση Παραμέτρων

Σχεδιασμός Διαχείρισης Έργου

• Οργανωτική δομή έργου/ Μοντέλα
• Ομάδες συμμετεχόντων έργου
• Σχέδιο διαχείρισης
• Αναλυτική δομή εργασιών (WBS)
• Διαδικασίες σχεδιασμού
• Κρίσιμη δραστηριότητα/διαδρομή- Critical Path
• Προγραμματισμός με περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων
• Μέθοδος PERT
• Διαγράμματα Gantt

Project manager

• Τύποι& Χαρακτηριστικά Project manager
• Ευθύνες, αρμοδιότητες, γραμμές επικοινωνίας
• Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας
• Σύσταση ομάδας έργου

Εκτίμηση κόστους και σύνταξη προϋπολογισμού έργου

• Προϋπολογισμός
• Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των εκτιμήσεων
• Βελτίωση των εκτιμήσεων
• Εκτέλεση σχεδίου υλοποίησης του έργου

Αξιολόγηση και επιλογή έργων

• Επιλογή και ιεράρχηση έργων
• Πρότυπα επιλογής
• Χρηματοοικονομικά, Πίνακες αξιολόγησης
• Ανάλυση κινδύνων
• Χαρτοφυλάκια έργων

Διαχείριση Κινδύνου και ποιότητας

• Διαχείριση ποιότητας
• Διαχείριση κινδύνων

Έλεγχος και Περάτωση Έργου

• Εργαλεία έλεγχου- διαγράμματα
• Διαχείριση αλλαγών στο αρχικό πλάνο
• Επιλογή και διαχείριση προμηθευτών/υπεργολάβων
• Διαχείριση επικοινωνίας
• Αποτίμηση προόδου (EV/PV, AC/CV/CPI, SV/SPI)
• Πρόβλεψη κόστους και χρόνου περάτωσης (EAC, ETC, VAC)
• Αναφορές προόδου (status reports)
• Παράδοση/αποδοχή και αρχειοθέτηση του έργου

Ηγεσία, καθοδήγηση/συντονισμός ομάδας έργου

• Χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη
• Διάφορα μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας ομάδας
• Ανάπτυξη ομάδων υψηλής απόδοσης και εμπιστοσύνης
• Επίτευξη ομαλής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων, εξωτερικών συνεργατών, πελατών και προμηθευτών
• Επίλυση διαφορών και συγκρούσεων στο έργο
• Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης έργων

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και link με τα αρχεία των διαφανειών σε .pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος