+ 306947095879

Εισαγωγή στις πωλήσεις

Εισαγωγή στις πωλήσεις

Ενότητες Σεμιναρίου

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών στις ακόλουθες ενότητες:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ –Στόχος: ο εκπαιδευόμενος να ενημερωθεί για τις ενότητες του σεμιναρίου και να ενταχθεί στη διαδικασία εκπαίδευσης.

ΠΩΛΗΣΗ, ΤΕΧΝΗ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ; – Στόχος: ο εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί ότι μπορεί να ασχοληθεί με τις πωλήσεις.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ …ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ; Στόχος: ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν όλοι, είτε υπάλληλοι, είτε πελάτες της επιχείρησης.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ – Στόχος: ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τον λόγο ύπαρξης της επιχείρησης και το γιατί ο πελάτης αγοράζει.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει ως συνδετικό κρίκο που ενώνει τον πωλητή με τους πελάτες, τον τρόπο ομιλίας και κυρίως την ακρόαση.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ – Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη και η πώληση είναι αλληλένδετες έννοιες.

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ – Στόχος: Ο εκπαιδευόμενος να αποσαφηνίσει το ρόλο του πωλητή, των λαθών και παραλείψεών του και των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – Στόχος: Σύνοψη των όσων αναφέρθηκαν στο σεμινάριο και ο προσωπικός οδικός χάρτης του εκπαιδευόμενου.

Σχετικά με το σεμινάριο ΠΩΛΗΣΕΩΝ διάρκειας 8 ωρών

Η έμφαση του σεμιναρίου δίδεται στα softskills λόγω του καίριου ρόλου που επιτελεί ο Πωλητής στον χώρο εργασίας του αλλά και γενικότερα στην επιχείρηση (του πελάτη), ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, ή τον τύπο απασχόλησης.

Ειδικότερα, από τη στιγμή που οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του τον καλούν να διαχειριστεί καταστάσεις, να εξυπηρετήσει ανθρώπους αλλά και με την εν γένει παρουσία του να “πωλήσει” την εικόνα της εταιρείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, εκεί έξω, απαιτείται πρώτα ο ίδιος να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα και τη σημαντικότητα της θέσης εργασίας, όπως και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Στο σεμινάριο αναλύονται έννοιες, όπως πελάτης, εξυπηρέτηση, πώληση, επικοινωνία, μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, που παρέχουν την απαραίτητη πρώτη βάση για να εξελιχθεί ένας πωλητής σε αποτελεσματικό στέλεχος και όχι απλώς να παραμείνει “υπάλληλος”.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή workshop, δηλ βασίζεται καίρια στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, με γόνιμη επιχειρηματολογία, επί της ύλης των θεματικών ενοτήτων, ούτως ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να ωφεληθούν από το διαμοίρασμα της γνώσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος