+ 306947095879

Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων Project Management Professional (PMP®) κατά PMI®

Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων Project Management Professional (PMP®) κατά PMI®

Καθημερινά όλο και περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στο Project Management Institute, PMI® προς αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών και διεξόδων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των έργων τους, αλλά και για πιστοποιημένους επαγγελματίες (Project Management Professional PMP®) ικανούς να ηγηθούν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο σε αυτά.

Ποιούς Αφορά

Αυτό το σεμινάριο σχεδιάστηκε ειδικά για επαγγελματίες που διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης έργων και επιθυμούν ν’ αναπτύξουν περαιτέρω την καριέρα τους είτε αποκτώντας βαθύτερη γνώση σε συγκεκριμένες περιοχές είτε προετοιμαζόμενοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PMI®

Τι θα κερδίσουν

Το σεμινάριο πέρα από τις γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάθε επαγγελματίας διαχειριστής έργων (PMP®) προσφέρει επίσης τις εκπαιδευτικές ώρες (ContactHours / PDUs) που προαπαιτούνται για την συμμετοχή του στις εξετάσεις, όπως και την υψηλή αίσθηση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης μέσα από τις ερωτήσεις – προσομοίωση των εξετάσεων – που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Τι θα μάθουν

Επιπλέον της θεματολογίας που διδάσκεται στο πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης «Η Διοίκηση Έργων στην πράξη» και στο οποίο έχει δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, στο παρόν σεμινάριο επιχειρείται εμβάθυνση στη θεωρία του PMBOK®με στόχο την ανταπόκριση στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Μέσα από ερωτήσεις (mockexams) και ασκήσεις προσομοίωσης επιτυγχάνεται η εμπέδωση της γνώσης αναφορικά με:

  • Τις πέντε ομάδες διεργασιών του έργου (Εκκίνηση, Σχεδιασμός & Προγραμματισμός, Εκτέλεση / Υλοποίηση,Παρακολούθηση & έλεγχος, Κλείσιμο)
  • Τις επιμέρους γνωστικές περιοχές (Φυσικό Αντικείμενο, Χρόνος, Κόστος, Ποιότητα, Ανθρώπινοι Πόροι, Εμπλεκόμενοι, Επικοινωνία, Αλλαγές, Κίνδυνοι, Προμήθειες)
  • Τη μεθοδολογία AGILE και πως αυτή διαφοροποιείται και εφαρμόζεται ανάλογα με τη συνθετότητα, την αβεβαιότητα, τους κινδύνους και τον κύκλο ζωής ενός έργου
  • Θέματα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής.

Διάρκεια

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαπαιτούμενη η εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης έργων, διάρκειας τουλάχιστον 40 εκπαιδευτικών ωρών. Αν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο των Βασικών Αρχών, η διάρκεια του παρόντος μπορεί να περιοριστεί ανάλογα.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το σεμινάριο διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο οι παρουσιάσεις, σημειώσεις και ασκήσεις είναι στην αγγλική γλώσσα, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τους υπό εξέταση τεχνικούς όρους, καθώς η εξέταση γίνεται στα Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης (προαπαιτούμενα, κόστος, outline & handbook) θα βρείτε στο pmi.org 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος