+ 306947095879

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με προμήθειες
δημοσίου
Σε στελέχη που έχουν ήδη παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια σε προμήθειες
δημοσίου

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν τα στελέχη ιδιωτικού ή δημόσιου
τομέα τόσο για τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες στο χώρο των διαγωνισμών
του δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ, Ηλεκτρονικό Μητρώο), όσο και για τις νεότερες
εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο των προμηθειών δημοσίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1η ΗΜΕΡΑ

• Είδη Διαγωνισμών (Τακτικοί – Πρόχειροι, Εθνικοί – Διεθνείς). Παρουσίαση – ανάλυση Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου με όλες τις νεότερες αλλαγές-τροποποιήσεις.

• Η δομή των προκηρύξεων
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
• Κανόνες Δημοσιεύσεων
• Κριτήρια επιλογής, προσόντα δικαιολογητικά συμμετοχής και
κατακύρωσης
• Διαδικασία με διαπραγμάτευση-σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται-
ποια η ακολουθούμενη διαδικασία
• Υποβολή και παραλαβή προσφορών
• Κριτήρια ανάθεσης – αξιολόγηση προσφορών – πρακτικές ασκήσεις
• Κατακύρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
• Κατάρτιση – τροποποίηση σύμβασης – Εκτέλεση σύμβασης -Διοικητικές
προσφυγές – Ενστάσεις
• Τρόπος πληρωμής προμηθευτή – οι προθεσμίες πληρωμής για τη
Διοίκηση

2η ΗΜΕΡΑ

• Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων – σε ισχύ από 1/7/2013 βάσει του Ν. 4155/2013
• Παρουσίαση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων μέσω χρήσης Η/Υ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.eprocurement.gov.gr / πρακτικά παραδείγματα καταχώρισης :
α) πρωτογενών αιτημάτων
β) εγκεκριμένων αιτημάτων
γ) διακηρύξεων
δ) συμβάσεων
ε) εντολών πληρωμής
• Πρακτικές οδηγίες για όλους τους χρήστες / Ποιοι είναι οι υπόχρεοι
φορείς
• Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου
• Από πότε ισχύει, σε ποιους φορείς του Δημοσίου & ευρύτερου Δημοσίου
τομέα
• Επίλυση αποριών σε ειδικά ερωτήματα των συμμετεχόντων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος