ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση στον τομέα Ηλεκτρικών προστασιών

Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν την ηλεκτρική προστασία από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τα διέπουν, την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργιά του.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν τους διαφορετικούς τύπους προστασιών ηλεκτρικού συστήματος και σε ποια χρήση αντίστοιχη η καθεμία. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή – Ορισμοί

Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Τυπολογία Ηλεκτρικών Συστημάτων
 • Βραχυκυκλώματα
 • Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ

Στοιχειά ηλεκτρικών δικτύων

 • Εξοπλισμός Υ/Σ (Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
 • Υποσυστήματα εγκαταστάσεων (σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
 • Μετασχηματιστές τάσης & έντασης,
 • Τυπολογία – χρήση εξοπλισμού.

Προστασία

 • Ροη Φορτίου
 • Επιλεκτικότητα- Επιλεκτικότητα στον σχεδιασμό της προστασίας
 • Τύποι προστασιών
 • Επιλογή προστασιών
 • Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
 • Σύστημα προστασίας,
 • Μελέτη προστασίας συστήματος

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας

 • Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού
 • Break down ανάλυση εργασιών συστήματος προστασίας
 • Συντήρηση συστήματος προστασίας.

Λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού

 • Χειρισμοί διακοπτών
 • Έλεγχοι λειτουργιάς
 • Περιοδικός έλεγχος

Μετρήσεις &έλεγχοι

 • Δοκιμές συστήματος προστασίας,
 • Μετρήσεις προστασιών,
 • Πρωτόκολλα εργασιών
 • Διαδικασίες ελέγχων και δοκιμών

Πληροφορίες Συμμετοχής

Διάρκεια: 6 ώρες

Το σεμινάριο επιδοτείτε μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος