ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών &  Αιολικών πάρκων.

Σκοπός

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την  μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής συντήρησης για μηχανήματα και βιομηχανικό εξοπλισμό.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Ορισμοί
 • Τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Τμήματα Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Διάρκεια & τύποι ζωής Η/Μ εγκαταστάσεων

Στοιχειά   Η/Μ Εγκατάστασης

 • Παραλαβή Η/Μ εγκατάστασης
 • Σύστημα Έντυπων Η/Μ εγκατάστασης
 • Τυπολογία εξοπλισμού
 • Οικονομική ανάλυσης συστημάτων Η/Μ εγκατάστασης

Συντήρηση

 • Ορισμοί συντήρησης
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης
 • Μέθοδος επιλογής τύπου συντήρησης
 • Σχηματισμών προγραμμάτων συντήρησης
 • Συστήματα συντήρησης

Συντήρηση  συστήματος έλεγχου-SCADA-DCS

 • Ορισμοί
 • Ανάλυση υποσυστημάτων
 • Συντήρηση υποσυστημάτων
 • Στάθμες ασφαλείας ανταλλακτικών
 • Συντήρηση συστήματος έλεγχου προστασίας & αυτοματισμού

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια: 12 ώρες

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος